The magic porridge pot

Bubble, bubble, bubble,
Bubble, bubble, bubble,
Porridge in the pot.
Bubble, bubble, bubble,
Bubble, bubble, bubble,
Stir it piping hot.

Split, splat, splot,
Split, splat, splot,
Magic porridge pot.
Plip, plap, plop,
Plip, plap, plop,
Stir it, never stop.

Bubble, bubble, bubble,
Bubble, bubble, bubble,
Porridge in the pot.
Bubble, bubble, bubble,
Bubble, bubble, bubble,
Eat it piping hot.